Program osteopatia funkcjonalna

Zarys programowy - Osteopatia funkcjonalna

Moduł I

 • Wywiad przedmiotowy i ocena ogólnej postawy ciała jako fundament diagnozy osteopatycznej.
 • Planowanie zabiegu z wyznaczeniem krótko i długoterminowego celu terapii.
 • Podstawy Anatomo-fizjologiczne technik energetyzacji mięśniowej MET.
 • Klasyfikacja technik MET w zależności od oczekiwanych rezultatów terapii.
 • Test wyprzedzania jako indykator miejsca rozpoczęcia terapii.
 • Testowanie ograniczeń gry ślizgowej w stawach skokowych.
 • Izometryczne techniki w leczeniu osteopatycznych uszkodzeń stawu skokowego.
 • Staw kolanowy testowanie i leczenie zaburzeń ruchomości z użyciem izometrycznych technik MET.
 • Ocena zaburzeń ruchomości stawów biodrowych.
 • Zastosowanie technik MET w leczeniu ograniczeń ruchomości stawów biodrowych.
 • Typy uszkodzeń osteopatycznych kości biodrowej z uwzględnieniem czterech stopni swobody jej ruchu.
 • Leczenie uszkodzeń osteopatycznych kości biodrowej z zastosowaniem technik MET.
 • Osie korekcji położenia kości krzyżowej.
 • Technika korekcji fizjologicznej dezadaptacji kości krzyżowej (LL oraz PP).
 • Technika korekcji patologicznej dezadaptacji kości krzyżowej (LP oraz PL). 13. Znaczenie spojenia łonowego w funkcjonowaniu miednicy
 • Podstawowe kierunki zaburzeń występujących w obrębie spojenia łonowego – testy i leczenie.

Moduł II

 • Techniki energetyzacji mięśni w leczeniu uszkodzeń osteopatycznych segmentów kręgosłupa – odcinek szyjny.
 • Testy kliniczne odcinka szyjnego kręgosłupa.
 • Testy bezpieczeństwa i testy neurologiczne dla odcinka szyjnego.
 • Ocena ruchomości segmentu C0 – wprowadzenie pojęć zgięciowego i wyprostnego uszkodzenia osteopatycznego (FRS oraz E R S).
 • Techniki izometryczne w leczeniu uszkodzeń osteopatycznych segmentu C0 z uwzględnieniem typu uszkodzenia.
 • Ocena uszkodzeń osteopatycznych segmentu C1.
 • Izometryczne techniki leczenia segmentu C1 z uwzględnieniem wzorca uszkodzenia osteopatycznego.
 • Badanie i leczenie z zastosowaniem technik izometrycznych MET segmentów od C2 do C6 z uwzględnieniem typu uszkodzenia.
 • Testy ruchomości i ocena typu uszkodzenia segmentów przejścia szyjno-piersiowego C7 – Th4.
 • Izometryczne techniki MET w leczeniu uszkodzeń w segmentach odcinka piersiowego.
 • Typy uszkodzeń osteopatycznych połączeń żebrowo-poprzecznych i ich leczenie z zastosowaniem technik energetyzacji mięśni.
 • Testy i leczenie odcinka lędźwiowego kręgosłupa z zastosowaniem izometrycznych technik MET.
 • Izometryczne techniki MET w leczeniu restrykcji stawów obręczy barkowej oraz wolnej kończyny górnej

Moduł III

 • Izokinetyczne techniki wyrównywania siły mięśniowej MET i ich znaczenie w utrwalaniu uzyskanych efektów dotychczasowej terapii.
 • Ocena porównawcza siły mięśniowej prawej i lewej kończyny dolnej – mięśnie podudzia.
 • Izokinetyczne techniki met w równoważeniu siły mięśni podudzia pomiędzy prawą a lewą kończyną dolną.
 • Ocena i wyrównywanie różnic siły mięśni prostowników i zginaczy stawów kolanowych.
 • Testowanie siły przywodzicieli uda obydwu kończyn oraz izokinetyczne wyrównywanie różnic.
 • Ocena różnic w sile mięśni pośladkowych średnich oraz techniki ich wyrównywania..
 • Testowanie siły lędźwiowej części prostowników grzbietu oraz izokinetyczne techniki wyrównywania różnic występujących pomiędzy nimi.
 • Testowanie różnic w sile mięśni czworobocznych lędźwi oraz techniki jej wyrównywania
 • Porównywanie siły mięśni karku ,szyi i głowy prawej i lewej strony ciała oraz jej równoważenie z zastosowaniem izokinetycznych technik MET.
 • Porównanie siły rotatorów stawu ramiennego prawej i lewej strony ciała
 • Zastosowanie techniki izokinetycznej w wyrównywaniu siły mięśni rotatorów stw. ramiennego
 • Porównani siły mięśni piersiowych większego i mniejszego, zębatego przedniego oraz naramiennego po obydwu stronach ciała. Znaczenie ich zrównoważenia dla funkcji stawu ramiennego.

Moduł IV

 • Hamowanie zwrotne mechanoreceptorów jako podstawa fizjologiczna technik stabilizacyjnych
 • Balance Ligamentous Tension - BLT jako alternatywna metoda stosowana w leczeniu lokalnych uszkodzeń osteopatycznych oraz globalnej terapii zmierzającej do wyrównywania wad postawy.
 • Równoważenie napięć więzadłowych w obrębie kręgosłupa szyjnego i piersiowego.
 • Techniki równoważenia napięć więzadłowych BLT w leczeniu połączeń żebrowo-poprzecznych żeber 1 i 2 oraz stawów obojczykowo-barkowych i obojczykowo-mostkowych.
 • Techniki BLT w leczeniu połączeń stawowych żebrowo-poprzecznych żeber od 3 do 12.
 • Równoważenie napięć więzadłowych w leczeniu uszkodzeń osteopatycznych kręgosłupa lędźwiowego.
 • Zastosowanie technik BLT w korekcji zaburzeń statyczno-dynamicznych miednicy.
 • BLT w leczeniu połączeń stawowych wolnej kończyny dolnej.
 • Równoważenie napięć więzadłowych w leczeniu uszkodzeń osteopatycznych stawów wolnej kończyny górnej.
 • Techniki stabilizacji centralnej mięśnie szyi i karku oraz mięsień poprzeczny brzucha.
 •  Stabilizacja mięśnia pośladkowego wielkiego.
 • Stabilizacja miednicy mięsień pośladkowy średni.
 • Technika stabilizacyjna dla kręgosłupa mięsień wielodzielny.
 • Auto korekcyjne ćwiczenie dla wyrównania wady postawy z wykorzystaniem stabilizacji w klęku podpartym.
 • Autoterapia przy rwie kulszowej z zastosowaniem mechanizmów autoregulacji nococeptywnej.

Cele kursu

Uczestnicy kursu zdobędą umiejętności w zakresie:

 1. Przeprowadzenia wywiadu przedmiotowego.
 2. Przeprowadzenia testów obserwacji i osłuchiwania w celu odnalezienia kluczowych uszkodzeń osteopatycznych oraz oceny zaburzeń w postawie ciała pacjenta.
 3. Sporządzenia planu leczenia w oparciu o przeprowadzoną diagnozę z uwzględnieniem krótko i długoterminowych celów terapii.
 4. Przeprowadzenia artykulacji wszystkich stawów, jako pełnej procedury terapeutycznej w podejściu osteopatycznym.
 5. Przeprowadzania testów wskazujących na występowanie restrykcji stawowych.
 6. Dostosowywania restrykcji stawowych w obrębie połączeń stawowych całego ciała z wykorzystaniem izometrycznych technik energetyzacji mięśni MET.
 7. Stosowania izometrycznych technik energetyzacji mięśni do korygowania wad postawy ze szczególnym uwzględnieniem pracy w obrębie połączeń stawowych miednicy.
 8. Poszukiwania asymetrii w sile mięśni kluczowych dla zdiagnozowanych uszkodzeń osteopatycznych.
 9. Stosowania izokinetycznych technik MET w celu utrwalania uzyskanych efektów terapii zarówno w leczeniu uszkodzeń lokalnych jak i w utrwalaniu efektów terapii korekcyjnej.
 10. Wykonywania technik równoważenia napięć więzadłowych i włączania ich do terapii uszkodzeń lokalnych, jako alternatywy dla innych metod leczenia osteopatycznego.
 11. Wykorzystywania technik BLT do pracy przy wyrównywaniu wad postawy.
 12. Stosowania technik stabilizacji w leczeniu wad postawy, wzmacnianiu siły mięśniowej wybranych mięśni oraz autoterapii w niektórych jednostkach chorobowych

mgr Adam Figeland

Zapisz się

tel: 22 669 37 47
kom. 601 624 711
sekretariat@fizjoedukacja.plCopyright: Animusz Centrum Fizjoedukacji
Projekt i wykonanie: Agencja Interaktywna